Algemene Voorwaarden lessen, cursussen
en workshops

in
LeerAtelier Amsterdam van Audrey Weeren

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, lessen, cursussen en / of workshops van LeerAtelier Amsterdam.

Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

Deelnemer (of cursist): Natuurlijk persoon die zich voor een door Audrey Weeren georganiseerde les cursus, workshop heeft ingeschreven.

Cursist: Natuurlijk persoon die zich ingeschreven heeft bij LeerAtelier Amsterdam. Particulier die een door LeerAtelier Amsterdam georganiseerde les, cursus of workshop wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.

Les, cursus, workshop: Alle door deelnemers te volgen lessen, cursussen, workshops in de ruimste zin des woords.

Kosten: De vergoeding die, c.q. het lesgeld dat, de deelnemer aan LeerAtelier Amsterdam verschuldigd is voor het deelnemen aan de een les, cursus of workshop.

LeerAtelier Amsterdam is de handelsnaam van Audrey Weeren.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het volgen door op- drachtgever en deelnemers van de les, workshop of cursus. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door LeerAtelier Amsterdam.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

De lessen: Het programma van de cursus wordt afgestemd op de leerbehoeften van de deelnemer. De groepen zijn klein met een maximum van 5 deelnemers. 

De lessen

Ieder werkt aan een eigen project op zijn of haar niveau, naar zijn of haar wens. De lessen starten met een introductieles om de machines te leren beheersen. Vanuit een schetsidee volgt een plan van aanpak. Daarna krijgt je les in het patroontekenen m.b.t. tassen maken zodat je de patronen van je eigen ontwerp kunt maken. Je krijgt vooraf uitleg over de machines en de volgorde van werken, monteren van het leer en stikken van de panden. Daarna ga je stapsgewijst jou tas of accessoire in elkaar zetten.

Workshops

Binnen 3 uur word je persoonlijk begeleid om het aangeboden product te vervaardigen. Je krijgt vooraf uitleg over de machines en de volgorde van werken, monteren van het leer en stikken van de panden. Patronen, indien nodig, worden aangereikt door LeerAtelier Amsterdam. 

 

Artikel 3. Overeenkomst

De overeenkomst tussen LeerAtelier Amsterdam en de opdrachtgever c.q. deelnemer komt tot stand door ontvangst van een door de opdrachtgever c.q. deelnemer ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

Of indien LeerAtelier Amsterdam het door de opdrachtgever of deelnemer via de website ingevulde en per e-mail verzonden inschrijfformulier ontvangen heeft.

In bijzondere gevallen heeft LeerAtelier Amsterdam het recht om een overeenkomst te annuleren of deelname aan een les, cursus of workshop etc. te weigeren.

LeerAtelier Amsterdam heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4. Prijzen

De genoemde prijzen voor cursussen, workshop etc. zijn in euro uitgedrukt en inclusief 21% BTW.

 

Artikel 5. Programmawijziging

LeerAtelier Amsterdam behoudt zich het recht voor om in overleg met de opdrachtgever en / of de deelnemer wijzigingen in het programma aan te brengen, indien dit relevant is voor het leertraject van de deelnemer of cursist. Kosten voor overleg over wijzigingen in het programma worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door LeerAtelier Amsterdam gehanteerde uurtarief.

 

Artikel 6. Annulering, wijziging, absentie

LeerAtelier Amsterdam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de geplande lesdagen en –tijden en locatie / accommodatie van een cursus of training met opgaaf van redenen te wijzigen, zonder dat LeerAtelier Amsterdam aansprakelijk is voor enigerlei schade. De reeds betaalde les- en cursusgelden worden hiertoe gereserveerd.

Annulering van een overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever c.q. deelnemer of cursist dient altijd schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst beslissend is voor het bepalen van de annulering.

Indien de overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever c.q. deelnemer of cursist wordt geannuleerd:

 

• cursussen en workshops

- tot 14 dagen voor aanvang kan de cursus kostenloos worden geannuleerd

- tussen de 14 en 7 dagen voor aanvang wordt er 50% van het bedrag gerestitueerd

- korter dan 7 voor aanvang worden de kosten van de cursus volledig bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening gebracht of wanneer de annulering na de aanvang van de cursus, waarvoor ingeschreven is, plaatsvindt.

- de lessen kunnen niet worden ingehaald op een ander tijdstip

 

• lessen

- je kunt de les inhalen binnen een maand, mits er plek is ( informeer daarom altijd óf er plek is)

- afmelden met behoud van je les kan alleen als je je minimaal 24uur van te voren hebt afgemeld

- bij afmelden binnen 24 uur is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk

Lessen kunnen niet door een ander persoon ingehaald worden.

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

De deelnemer of particulier is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij / zij de lichamelijke

en / of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de les, cursus, workshop etc. te volgen die LeerAtelier Amsterdam aanbiedt.

LeerAtelier Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer, cursist, vrijwaart LeerAtelier Amsterdam voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten. LeerAtelier Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waarvan de opdrachtgever, deelnemer of particulier zich wil beroepen in verband met activiteiten van LeerAtelier Amsterdam.

LeerAtelier Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigen- dommen van opdrachtgever, deelnemers etc. of anderszins door hen meegebrachte materialen gedurende het traject of anderszins verblijf op locatie waar de cursussen of workshops worden gegeven.

LeerAtelier Amsterdam is nimmer verplicht tot vergoeding van schade van de opdrachtgever en / of de deelnemer, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van LeerAtelier Amsterdam.

Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van LeerAtelier Amsterdam nooit verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, terwijl de aansprakelijkheid van LeerAtelier Amsterdam nooit verder reikt dan de dekking van de door LeerAtelier Amsterdam afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

LeerAtelier Amsterdam accepteert aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever of deelnemer voor ontstane schade als gevolg van een aan LeerAtelier Amsterdam toe te rekenen tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, maar slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

De opdrachtgever is naast de deelnemer hoofdelijk aansprakelijk indien LeerAtelier Amsterdam schade lijdt die wordt veroorzaakt door een deelnemer.

 

 

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door LeerAtelier Amsterdam uitgegeven, trainingsmateriaal en andere documenten berust bij LeerAtelier Amsterdam, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van LeerAtelier Amsterdam is het de opdrachtgever c.q. deelnemer niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

 

 

Artikel 9. Betaling

Bij de lessen, cursussen en workshops zijn alle in de folders en op de website genoemde kosten en voorwaarden voor beide partijen bindend.

De verschuldigde kosten worden betaald via een bestelling op de website www.leeratelieramsterdam.nl of worden gestort op Bankrekening NL74 INGB 0003440151, t.n.v. Audrey’s Studio o.v.v. het factuurnummer e/o de naam van de les, cursus of workshop.

De deelnemer is bij niet of niet tijdige betaling over het openstaande bedrag een wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de eerste herinnering.

Deze rente is in 2015 vastegesteld op een bedrag van 10% van het totaalbedrag inclusief BTW.

De deelnemer of opdrachtgever dient te betalen in van tevoren overeengekomen valuta zonder aftrek en opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming LeerAtelier Amsterdam. In gevallen van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of deelnemer zullen de vorderingen van LeerAtelier Amsterdam en de verplichtingen van de opdrachtgever of deelnemer jegens LeerAtelier Amsterdam onmiddellijk opeisbaar zijn.

Als tijdige betaling niet geschiedt, staat het LeerAtelier Amsterdam vrij de vordering uit handen te geven. In die situaties zijn alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten voor de deelnemer of opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van incassobureaus, de kosten en het loon van advocaten en deurwaarders, ook indien deze de proceskosten overschrijden van de in rechte toe te wijzen proceskosten. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten 10% van het verschuldigde bedrag.

 

 

Artikel 10. Geheimhouding

De opdrachtgever, de deelnemer en LeerAtelier Amsterdam zijn verplicht tot een zorgvuldige en discrete behandeling van de offerte en andere documenten, gegevens en inlichtingen die verband houden met de werkzaamheden en activiteiten van  LeerAtelier Amsterdam.

LeerAtelier Amsterdam lessen, cursussen en workshops treedt voor de opdrachtgever of de deelnemer niet vrijwillig op als getuige in een juridische procedure. Het is de opdrachtgever en de deelnemer niet toegestaan om de door  LeerAtelier Amsterdam uitgebrachte rapporten, andere documenten te gebruiken in een juridische procedure.

 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Audrey Weeren | Label 3 | van Speijkstraat 89B

1057 GP | Amsterdam | M 0031 (0)6 22460638

iban NL74 INGB 0003440151 |  bic INGBNL2A 

BTW NL155736425B01 | Kvk 34329273

Algemene Voorwaarden
lessen, cursussen en workshops in LeerAtelier Amsterdam van Audrey Weeren

Artikel 1. Algemene bepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, lessen, cursussen en / of workshops van LeerAtelier Amsterdam.
Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen.
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:
Deelnemer (of cursist): Natuurlijk persoon die zich voor een door Audrey Weeren georganiseerde les cursus, workshop heeft ingeschreven.
Cursist: Natuurlijk persoon die zich ingeschreven heeft bij LeerAtelier Amsterdam. Particulier die een door LeerAtelier Amsterdam georganiseerde les, cursus of workshop wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
Les, cursus, workshop: Alle door deelnemers te volgen lessen, cursussen, workshops in de ruimste zin des woords.
Kosten: De vergoeding die, c.q. het lesgeld dat, de deelnemer aan LeerAtelier Amsterdam verschuldigd is voor het deelnemen aan de een les, cursus of workshop.
LeerAtelier Amsterdam is de handelsnaam van Audrey Weeren.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het volgen door op- drachtgever en deelnemers van de les, workshop of cursus. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door LeerAtelier Amsterdam.


Artikel 2. Aanbiedingen
De lessen: Het programma van de cursus wordt afgestemd op de leerbehoeften van de deelnemer. De groepen zijn klein met een maximum van 5 deelnemers.
De lessen
Ieder werkt aan een eigen project op zijn of haar niveau, naar zijn of haar wens. De lessen starten met een introductieles om de machines te leren beheersen. Vanuit een schetsidee volgt een plan van aanpak. Daarna krijgt je les in het patroontekenen m.b.t. tassen maken zodat je de patronen van je eigen ontwerp kunt maken. Je krijgt vooraf uitleg over de machines en de volgorde van werken, monteren van het leer en stikken van de panden. Daarna ga je stapsgewijst jou tas of accessoire in elkaar zetten.
Workshops
Binnen 3 uur word je persoonlijk begeleid om het aangeboden product te vervaardigen. Je krijgt vooraf uitleg over de machines en de volgorde van werken, monteren van het leer en stikken van de panden. Patronen, indien nodig, worden aangereikt door LeerAtelier Amsterdam.


Artikel 3. Overeenkomst

De overeenkomst tussen LeerAtelier Amsterdam en de opdrachtgever c.q. deelnemer komt tot stand door ontvangst van een door de opdrachtgever c.q. deelnemer ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Of indien LeerAtelier Amsterdam het door de opdrachtgever of deelnemer via de website ingevulde en per e-mail verzonden inschrijfformulier ontvangen heeft.
In bijzondere gevallen heeft LeerAtelier Amsterdam het recht om een overeenkomst te annuleren of deelname aan een les, cursus of workshop etc. te weigeren.
LeerAtelier Amsterdam heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


Artikel 4. Prijzen

De genoemde prijzen voor cursussen, workshop etc. zijn in euro uitgedrukt en inclusief 21% BTW.


Artikel 5. Programmawijziging

LeerAtelier Amsterdam behoudt zich het recht voor om in overleg met de opdrachtgever en / of de deelnemer wijzigingen in het programma aan te brengen, indien dit relevant is voor het leertraject van de deelnemer of cursist. Kosten voor overleg over wijzigingen in het programma worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door LeerAtelier Amsterdam gehanteerde uurtarief.

Artikel 6. Annulering, wijziging, absentie

LeerAtelier Amsterdam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de geplande lesdagen en –tijden en locatie / accommodatie van een cursus of training met opgaaf van redenen te wijzigen, zonder dat LeerAtelier Amsterdam aansprakelijk is voor enigerlei schade. De reeds betaalde les- en cursusgelden worden hiertoe gereserveerd.
Annulering van een overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever c.q. deelnemer of cursist dient altijd schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst beslissend is voor het bepalen van de annulering.
Indien de overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever c.q. deelnemer of cursist wordt geannuleerd:

workshops
- tot 14 dagen voor aanvang mag er kostenloos worden geannuleerd
- tussen de 14 en 7 dagen voor aanvang wordt er 50% van het bedrag gerestitueerd
- korter dan 7 dagen voor aanvang worden de kosten van de workshop volledig bij de deelnemer in rekening gebracht of wanneer de annulering na de aanvang van de cursus, waarvoor ingeschreven is, plaatsvindt.

Cursussen
- tot 21 dagen voor aanvang mag er kostenloos worden geannuleerd
- tussen de 21 en 14 dagen voor aanvang wordt er 50% van het bedrag gerestitueerd
- korter dan 14 dagen voor aanvang worden de kosten van de cursus volledig bij de deelnemer in rekening gebracht of wanneer de annulering na de aanvang van de cursus, waarvoor ingeschreven is, plaatsvindt
- lessen kunnen alleen met uitzondering worden ingehaald op een ander tijdstip, mits er plek vrij is in de opvolgende cursus
- lessen kunnen niet door een ander persoon ingehaald worden


Artikel 7. Aansprakelijkheid

De deelnemer of particulier is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij / zij de lichamelijke en / of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de les, cursus, workshop etc. te volgen die LeerAtelier Amsterdam aanbiedt.
LeerAtelier Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer, cursist, vrijwaart LeerAtelier Amsterdam voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten. LeerAtelier Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waarvan de opdrachtgever, deelnemer of particulier zich wil beroepen in verband met activiteiten van LeerAtelier Amsterdam.
LeerAtelier Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigen- dommen van opdrachtgever, deelnemers etc. of anderszins door hen meegebrachte materialen gedurende het traject of anderszins verblijf op locatie waar de cursussen of workshops worden gegeven.
LeerAtelier Amsterdam is nimmer verplicht tot vergoeding van schade van de opdrachtgever en / of de deelnemer, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van LeerAtelier Amsterdam.
Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van LeerAtelier Amsterdam nooit verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, terwijl de aansprakelijkheid van LeerAtelier Amsterdam nooit verder reikt dan de dekking van de door LeerAtelier Amsterdam afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
LeerAtelier Amsterdam accepteert aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever of deelnemer voor ontstane schade als gevolg van een aan LeerAtelier Amsterdam toe te rekenen tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, maar slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
De opdrachtgever is naast de deelnemer hoofdelijk aansprakelijk indien LeerAtelier Amsterdam schade lijdt die wordt veroorzaakt door een deelnemer.


Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door LeerAtelier Amsterdam uitgegeven, trainingsmateriaal en andere documenten berust bij LeerAtelier Amsterdam, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van LeerAtelier Amsterdam is het de opdrachtgever c.q. deelnemer niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.


Artikel 9. Betaling

Bij de lessen, cursussen en workshops zijn alle in de folders en op de website genoemde kosten en voorwaarden voor beide partijen bindend.
De verschuldigde kosten worden betaald via een bestelling op de website www.leeratelieramsterdam.nl of worden gestort op Bankrekening NL74 INGB 0003440151, t.n.v. Audrey’s Studio o.v.v. het factuurnummer e/o de naam van de les, cursus of workshop.
De deelnemer is bij niet of niet tijdige betaling over het openstaande bedrag een wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de eerste herinnering.
Deze rente is in 2015 vastegesteld op een bedrag van 10% van het totaalbedrag inclusief BTW.
De deelnemer of opdrachtgever dient te betalen in van tevoren overeengekomen valuta zonder aftrek en opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming LeerAtelier Amsterdam. In gevallen van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of deelnemer zullen de vorderingen van LeerAtelier Amsterdam en de verplichtingen van de opdrachtgever of deelnemer jegens LeerAtelier Amsterdam onmiddellijk opeisbaar zijn.
Als tijdige betaling niet geschiedt, staat het LeerAtelier Amsterdam vrij de vordering uit handen te geven. In die situaties zijn alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten voor de deelnemer of opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van incassobureaus, de kosten en het loon van advocaten en deurwaarders, ook indien deze de proceskosten overschrijden van de in rechte toe te wijzen proceskosten. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten 10% van het verschuldigde bedrag.


Artikel 10. Geheimhouding

De opdrachtgever, de deelnemer en LeerAtelier Amsterdam zijn verplicht tot een zorgvuldige en discrete behandeling van de offerte en andere documenten, gegevens en inlichtingen die verband houden met de werkzaamheden en activiteiten van LeerAtelier Amsterdam.
LeerAtelier Amsterdam lessen, cursussen en workshops treedt voor de opdrachtgever of de deelnemer niet vrijwillig op als getuige in een juridische procedure. Het is de opdrachtgever en de deelnemer niet toegestaan om de door LeerAtelier Amsterdam uitgebrachte rapporten, andere documenten te gebruiken in een juridische procedure.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


Audrey Weeren | Label 3 | van Speijkstraat 89B
1057 GP | Amsterdam | M 0031 (0)6 22460638
iban NL74 INGB 0003440151 | bic INGBNL2A
BTW NL155736425B01 | Kvk 34329273(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Leeratelier Amsterdam | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel